Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne Robin Tours

 

I. ZASADY OGÓLNE  – Ogólne Warunki Uczestnictwa

 1. Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd zwane dalej Biurem, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 11b/33, działające na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z późniejszym zmianami i wpisany jest do rejestru organizatorów turystyki województwa zachodniopomorskiego pod numerem 27/17 

 2. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.: „Umowa o udział w imprezie turystycznej” zwana dalej Umową  ” Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd” oraz informacji szczegółowych zawartych w programach imprez. Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą Biura, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi.

 3. Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną numer M517966 udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 13. 

II. ZAWARCIE UMOWY  – Ogólne Warunki Uczestnictwa

 1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z ofertą zawartą w katalogu lub programie imprezy Biura, Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i informacjami szczegółowymi, które są integralną częścią umowy. Podpisanie Umowy, stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszych warunków oraz zakres świadczeń określonych w ofercie.

 2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jednakże, w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro w celach marketingowych, statystycznych, do przesyłania materiałów informacyjnych. W przypadku braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.

 3. Uczestnikiem imprezy są osoby objęte zgłoszeniem i osoba podpisująca umowę. Zgłoszenie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Imienna lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż 7 dni roboczych przed terminem imprezy.

 4. Klient – Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na Imprezę. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego przez Biuro wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane będzie jak rezygnacja z udziału w imprezie, do której stosuje się odpowiednio zapisy punktu VI.2 niniejszych warunków uczestnictwa.

 6. Osoba zgłaszająca innych uczestników jest odpowiedzialna za posiadanie wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w imprezie, informowanie uczestników oraz dokonanie płatności za uczestników imprezy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:

a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej na ofercie Imprezy,

b) do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Imprezy,

c) jeżeli klient zapisuje się na 20 dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą kwotę Imprezy

 1. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstępstwo od tej zasady. Wówczas w Umowie zostaną określone inne terminy wpłat.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA I KLIENTA

1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Ogólne Warunki Uczestnictwa, ofertą i zgłoszeniem.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej i placówek konsularnych, np. nie wydanie paszportu lub wizy w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.

3. W przypadkach koniecznych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy: ceny lub programu i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta ustnie lub pisemnie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost cen może nastąpić w przypadku: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut. Uczestnik powinien poinformować Biuro o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia. Wzrost ceny upoważnia klienta do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do Biura.

4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem Imprezy, a w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”. Wystarczająca liczba osób na 10 dni przed terminem imprezy to 33 osoby.

5. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora oraz z uwagi na okoliczności wymienione w punkcie 4 wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientowi oferty zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że Klient zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez Klienta kwot bez potrąceń. Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej. Wyboru dokonuje Klient.

6. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz wymaganych wiz wg programu imprezy.

7. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno dewizowe polskie, krajów tranzytowych i docelowych.

8. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota lub kierownika imprezy.

 1. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro są ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KL (koszty leczenia), NWI (trwały uszczerbek na zdrowiu), NWS (śmierć), bagaż podróżny na podstawie Ogólne Warunki Uczestnictwa BEZPIECZNE PRODRÓŻE 2018 https://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/bezpieczne-podroze/

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z „OWU BEZPIECZNE PODRÓŻE 2018. Zarządu SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. 

3. Biuro Podróży, na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Umowy Generalnej ubezpieczenia o nr 518194 z dnia 01.07.2020 r., zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

4. W przypadku konieczności likwidacji szkody UCZESTNIK wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

5. Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.

6. Uczestnicy mają prawo wykupienia dodatkowych ubezpieczeń obejmujących ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych, zimowych, wyczynowych oraz wysokiego ryzyka.

7. Każdorazowo przed udaniem się  do lekarza za granicą, także przed udaniem się na wizytę kontrolną, należy  skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.  tel.: 0048 (0) 22 864 55 26  FAX.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888.

8. W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych art.10f ust.3 z dniem 26 listopada 2016 roku do cen imprez doliczana jest składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. W konsekwencji Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty składki podanej w umowie zgłoszeniu na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Składka jest naliczana w dniu zawarcia umowy w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

9. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

1. Rezygnacje z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, .

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w następującej wysokości:

a) rezygnacja w czasie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 70 zł,

b) rezygnacja od 39 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% wartości imprezy,

c) rezygnacja od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% wartości imprezy,

d) rezygnacja od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50% wartości imprezy,

e) rezygnacja od 7 do 1dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do 70% wartości imprezy,

f) rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy – proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 90% wartości imprezy.

 1. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

 2. Brak otrzymania urlopu od pracodawcy nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.

 1. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w trakcie trwania imprezy u pilota, a po zakończeniu imprezy w formie pisemnej w Biurze niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu Imprezy.

2. Biuro zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 31.01.2016 roku.