Dokumenty

Dokumenty Biura Turystycznego Robin Tours

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Biuro Turystyczne Robin Tours posiada zaświadczenie nr 27/17 o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem działalności Biura jest organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów  w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych.

Certyfikat gwarancji Turystycznej AXA

Biuro Turystyczne Robin Tours posiada certyfikat gwarancji turystycznej AXA o numerze 03.564.802.

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne Robin Tours są zamieszczone w zakładce poniżej.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.

Biuro Turystyczne Robin Tours działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Umowa o udział w imprezie turystycznej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Biura Turystycznego Robin Tours – na podstawie Art. 6 ust.1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług Biura Turystycznego Robin Tours.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia umowy w celach: – finansowo-księgowych, na podstawie art.6 ust. 1 pkt. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym – prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust.1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych prosimy o odesłanie informacji. Brak odpowiedzi z Państwa strony równoznaczny jest z akceptacją.