Klauzula informacyjna – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Biura Turystycznego Robin Tours – na podstawie Art. 6 ust.1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług Biura Turystycznego Robin Tours.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia umowy w celach: – finansowo-księgowych, na podstawie art.6 ust. 1 pkt. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6  1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym   – prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6  ust.1 pkt. f, RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd,
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

 

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych prosimy o odesłanie informacji. Brak odpowiedzi z Państwa strony równoznaczny jest z akceptacją.